บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ดอยขะม้อ

ภูเขาไฟโบราณที่ถูกกล่าวขานถึงบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่บนภูเขา ซึ่งมีความสำคัญต่อเมืองไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณ เพราะเมื่อถึงเทศกาลสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัยนั้น จะต้องมีการตักน้ำจากบ่อนี้ไปผสมกับน้ำพระราชทาน แล้วจึงนำขึ้นสรงองค์ธาตุนั่นเอง อีกทั้งเมื่อพระมหากษัตริย์ไทยจะเสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติ ต้องนำน้ำในบ่อนี้อัญเชิญไปร่วมเป็นน้ำพุทธาภิเษกในพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกทุกครั้ง

ดอยขะม้อแห่งนี้เป็นภูเขาไฟโบราณ มีรูปทรงสัณฐานคล้ายฝาชี บนยอดเขามีปล่องภูเขาไฟกว้าง 3 เมตร ลึก 6 เมตร ซึ่งเบื้องล่างนั้นคือบ่อน้ำที่มีน้ำตลอดปี และเชื่อกันว่าคือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ห้ามผู้หญิงตักเด็ดขาด การเดินขึ้นไปชมบ่อน้ำแห่งนี้ต้องขึ้นบันไดถึง 1,749 ขั้นเลยทีเดียว. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand