travel news

บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ดอยขะม้อ

ภูเขาไฟโบราณที่ถูกกล่าวขานถึงบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่บนภูเขา ซึ่งมีความสำคัญต่อเมืองไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณ เพราะเมื่อถึงเทศกาลสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัยนั้น จะต้องมีการตักน้ำจากบ่อนี้ไปผสมกับน้ำพระราชทาน แล้วจึงนำขึ้นสรงองค์ธาตุนั่นเอง อีกทั้งเมื่อพระมหากษัตริย์ไทยจะเสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติ ต้องนำน้ำในบ่อนี้อัญเชิญไปร่วมเป็นน้ำพุทธาภิเษกในพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกทุกครั้ง

Details